ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด

  บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (“ลูกค้า”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

 1. 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
 2.     ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 3. 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 4.     บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) ภาพถ่าย และในบางกรณีบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสแกนลายนิ้วมือโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท) ของบริษัท ข้อมูลการชำระหนี้ ค่าสินค้าหรือบริการ
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ลักษณะอาชีพ/การประกอบธุรกิจ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลการเป็นสมาชิก และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท
  • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท
 5. 1.3 แหล่งที่มาของข้อมูล
 6.     บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

   (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรง เช่น

  • ขั้นตอนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท) กับบริษัท ลงนามในคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสัญญา กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท หรือกรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์คำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสัญญา ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง หรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
  • การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล
  • บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

   (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากแหล่งอื่น เช่น

  • ลูกค้าของบริษัท ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัท
  • บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด
  • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) แอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เช่น คำขอลงทะเบียนใช้งานไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) หรือคำขอลงทะเบียนร้านค้าที่รับชำระผ่านไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน
 • การปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว)
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท เกี่ยวกับการอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการลงทะเบียนเข้าใช้บริการสะสมคะแนนของไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) สำหรับนำไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงของบริการดังกล่าว
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ความยินยอม
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท รวมถึงการโอนหรือขายหนี้ การโอนเนื่องมาจากการแปลงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลอื่นใด ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อการเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามสัญญาระหว่างลูกค้าและนิติบุคคลดังกล่าว
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลอื่นใด ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อการวิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้เหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และติดต่อลูกค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเพื่อให้ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) สามารถส่งเสริมและแนะนำลูกค้าให้ใช้บริการในแอปพลิเคชันของบริษัทในการชำระเงินค่างวดเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ของลูกค้าตามความประสงค์ของลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินบนเว็บไซต์ของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัดซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaimicrodigital.com
 • ความยินยอม
เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมทางการบริหารเพื่อสังคมของบริษัท
 • ความยินยอม
เพื่อแจ้งข้อมูลหรือสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริษัท
 • ความยินยอม
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิทธิประโยชน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท
 • ความยินยอม
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทแก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ความยินยอม

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้า และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามประกาศและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

  เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูล

  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. 4.1

  บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด และ/หรือบริษัทใด ๆ ที่ บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว

 2. 4.2

  หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง เจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร

 3. 4.3

  ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น

  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสารโรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างพิมพ์และบรรจุซอง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความภายในบริษัท หรือผู้ให้บริการดำเนินคดี (ในกรณีที่บริษัท มอบหมายให้สำนักงานทนายความภายนอก เป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีลูกหนี้ของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทมอบหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีสาขาอื่น ๆ ทุกชั้นศาล) ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ
 4. 4.4

  ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมซื้อกิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

 5. 4.5

  บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใดตามความยินยอมจากลูกค้า หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

5. สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 5.1 สิทธิของลูกค้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 2.     ลูกค้ามีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยลูกค้าสามารถเริ่มใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

  1.      (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

        ลูกค้ามีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า

        ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

  2.      (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

        ลูกค้ามีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความยินยอม

  3.      (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

        ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

   1. ก. ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
   2. ข. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  4.      (4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

        ลูกค้ามีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า สำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  5.      (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

        ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้

  6.      (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

        ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของลูกค้าด้วยเหตุบางประการได้

  7.      (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

        บริษัทพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเอง ลูกค้ามีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  8.      (8) สิทธิในการร้องเรียน

        ลูกค้ามีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 3. 5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
 4.     ลูกค้าสามารถใช้สิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร. 0-2697-5353
   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): cs@thaimicrodigital.com

      ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ลูกค้าทราบด้วย ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 6.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 2.     บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

 3. 6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
 4.     บริษัทจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทอย่างเหมาะสม

7. รายละเอียดการติดต่อ

  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า การใช้สิทธิของลูกค้า หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์:

0-2697-5353

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ:

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล:

compliance_tmds@thaimicrodigital.com

8. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

  บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของลูกค้า บนไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน (Micro Pay e-Wallet Application) หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ ความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566